ගොවිපලක් සඳහා භූමිය භාවිතා කිරීමේ සැලැස්ම

ගොවිපලක් යනු විවිධ කෘෂි නිෂ්පාදන වාණිජමය ලෙස පවත්වා ගෙන යාමයි. නිෂ්පාදන උපරිම කිරීම සඳහා භූමිය සැලසුම් සහගතව භාවිත කිරීම වැදගත්ය. එහිදී පහත සඳහන් කරුණු සලකා බැලිය යුතුය.

  • වගා කරන බෝග වර්ග
  • පස
  • භූමියේ පිහිටීම
  • ඇති කරන සතුන්

 

වාර්ෂික බෝග

වාර්ෂික බෝග සඳහා භූමිය සැලසුම් කිරීම බහු වාර්ෂික බෝග වලට භූමිය සැලසුම් කිරීමට වඩා වැදගත්ය. මක් නිසාද යත්, බහු වාර්ෂික බෝග සිටවූ පසු නැවත වගා කරන තෙක් දශක කීපයක් පවතින බැවිනි.

තවාන් භූමිය

තවානක් දැමීමේ අරමුණ ලෙඩ රෝග වලින් තොර නිරෝගී පැල අඩු වියදමකින් ලබා ගැනීමයි.
එමනිසා තවානක් දැමීමේදී පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය.

  • ජලය පහසුවෙන් ගත හැකි තැනක් වීම
  • යටිතල පහසුකම් උදා: මහාමාර්ග වලට ආසන්න වීම
  • පහසුවෙන් කම්කරුවන් සපයාගත හැකි වීම

ගොඩ බෝග

මිරිස්, බඩ ඉරිඟු, වම්බටු සහ පඳුරු බෝංචි වැනි ගොඩ බෝග ජලය හොඳින් වහනය වන ස්ථාන වලට සැලසුම් කළ යුතුය.

මඩ බෝග

මඩ බෝග හොඳින් ජලය පවතින ස්ථානවල වගාකළ යුතුය. වී මඩ බෝගයක් ලෙස බහුලව වගා කරනු ලබයි.

බහු වාර්ෂික ශාක

බහු වාර්ෂික බෝග - කෝපි, ගම්මිරිස් සහ පොල් යනාදිය බහු වාර්ෂික බෝග වශයෙන් සැලකිය හැකිය. මෙම ශාක කට්ටි වශයෙන් හෝ භූමිය සීමාකාරී නම් වැට මායිම දිගේ සිටුවිය හැක. තවද මෙම ශාක සිටුවිය හැක්කේ වීඩියෝ දර්ශනයේ පරිදිය.

ගොවිපොල සතුන්

නිවාස පිහිටිය යුතු ස්ථාන

තෘණ භූමි

ගොවිපොලෙහි උසම ස්ථානය සතුන් සඳහා අවශ්‍ය තෘණ වගා කිරීමට වෙන් කළ හැක. එමෙන්ම සමහර ශාක වැට මායිම දිගේ සිටුවිය හැක.

කාර්යාල සහ යටිතල පහසුකම්

කාර්යාලය ගොවිපොලෙහි මැදට වන්නට පිහිටීම උචිතය. ගොවිපොලෙහි එක් එක් අංශ වෙත බඩු බාහිරාදිය ප්‍රවාහණය කිරීම සඳහා මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතුය. කාර්යාලයට ආසන්නයෙන් ගබඩා කාමරයක් සහ උපකරණ තැබිය හැකි කාමරයක් තිබිය යුතුය. එමෙන්ම කාර්යාලය පරිශ්‍රයට ආසන්නව වියලීම සඳහා ස්ථානයක් තිබිය යුතුය.

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- ටි.සිවනන්තවෙර්ල්