ජල පාලන තාක්‍ෂණ ක්‍රම

ජල පාලනයේ වැදගත්කම

ජලය යනු බෝග නිෂ්පාදනයේ දී අත්‍යාවශ්‍ය වැදගත් සංඝටකයකි. ශාක වලට සිය ජීවන චක්‍රය පුරාම ජලය විශාල වශයෙන් අවශ්‍ය වේ. ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය, ශ්වසනය, ඛණිජ ලවණ අවශෝෂණය, ආහාර සංසරණය, සෛල විභාජනය වැනි සියළු ක්‍රියාදාමයන් සඳහා ජලය අවශ්‍ය වේ. එසේම අතිරික්ත ජල සැපයුම සහ ජල හිඟය, ශාක වර්ධනයට සහ විකසනයට අහිතකර ලෙස බලපායි. එනිසා, අස්වැන්නේ ප්‍රමාණය සහ ගුණාත්මය ඉහළ නැංවීම සඳහා ජල පාලනය අවශ්‍යයි.

 

ජල විභවයන්

වර්ෂාපතනය, ගංගා, පොකුණු, වැව්, ජලාශ, නොගැඹුරු සහ ගැඹුරු ළිං ජල විභවයන් අතර වේ.

 

වාරි මාර්ග තාක්‍ෂණ ක්‍රම

සරල තාක්‍ෂණ ක්‍රම


දියුණු තාක්‍ෂණ ක්‍රම

 

  • විසිර ජල සම්පාදනය
  • බිංදු ජල සම්පාදනය

 


ජලාපවහන තාක්‍ෂණ ක්‍රම

  • සරල තාක්‍ෂණ ක්‍රම

  •  


  • දියුණු තාක්‍ෂණ ක්‍රම
  •  

     

ජල සංරක්‍ෂණය

සර

ක්‍රම

 

  • වසුන් භාවිතය

 

  • වැසි ජලය සංරක්‍ෂණය

වැඩි දියුණු කළ ක්‍රම

බෝග  වලට ජලය සැපයිය යුතු වේලාව තීරණය කිරීම සඳහා ජල සම්පාදන සැලසුම් භාවිත කිරීම,බෝග  අවශේෂ (crop residue) කළමනාකරණය, පාංශු ජලය සංරක්‍ෂණය සඳහා සංරක්‍ෂිත බිම් සැකසුම් ක්‍රම භාවිතය, සුදුසු කාණු පද්ධති භාවිතය, ජලය සමානව බෙදී යාම සඳහා භූමිය ඒකාකාරී ලෙස සමතලා කිරීම,අතිරික්ත ජලය රැස් කරන වගා බිම් සුරක්‍ෂිත කිරීම ආදිය වැඩි දියුණු කළ ක්‍රම අතර වේ.

වාරි ජලයේ ගුණාත්මය

ජල සම්පාදනයේදී ජලයේ ගුණාත්මය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.ජල විභවය කුමක් වුවත් වාරි ජලයේ යම් ලවණ වර්ග අඩංගු වේ.ජලයේ දියවූ මුළු ලවණ ප්‍රමාණයේ සාන්ද්‍රණයට අමතරව එක් එක් විෂ සහිත ලවණ වල තනි සාන්ද්‍රණයන් මෙහිදී විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගත යුතු වේ.

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- ආචාර්ය එස්.පි.නිස්සංක