අනාගත නව ගොවියා සේවාවන්

  • ඉංග්‍රීසි/සිංහල/දෙමළ භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම මූලික කෘෂි දැනුම දේශීය හා ජාත්‍යන්නකර ප්‍රජාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

  • කුමන තරාතිරමක වෘත්තියක් සිදුකරද වේගවත් ලෙස කෘෂි දැනුම හා අද්දැකීම් හුවමාරැ කරගත හැකිවීම.

  • කෘෂිගැටළු වලට අදාළ නිරන්තර විවේචන, කතිකා හා එකඟවීම් සඳහා වේදිකාවක් සපයා තිබිම.

  • කෘෂි විද්වත් එකතුව හා සමීප වීම තුල සමබර ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් සෑදීමේ අමුද්‍රව්‍ය නව ගොවියා තුලින් සපයා ගැනීමට හැකිවීම.

  • කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි තීරණ ගැනීමට ඉවහල් වන යාවත්කාලීන නිරන්තර කෘෂී දත්ත හා තොරතුරැ ඉදිරිපත් කිරීම හා අදාළ පාර්ශව වෙත වේගවත් ලෙස සම්ප්‍රේෂණය.

  • භාවිතාවන කෘෂිකර්ම පාරිභාෂික ව‍චන සරළ ලෙස කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි

  • කෘෂි දත්ත හා තොරතුරැ ඉදිරිපත් කරන වෙබ් අඩවි සඳහා මාර්ග උපකාරය

  • අනාගත පිළිගත හැකි සහතිකයක් නිකුත් කරන කෘෂි අධ්‍යාපන පාඨමාලාවක් ලෙස

  • කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි සිදුකරන නව පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම.

  • මනුස්සකම ව්‍යාපෘති හරහා කෙරෙන වැඩසටහන් හා ඊ ප්‍රජා පිහිටුවීම හරහා ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාව තුලට නව ගැලපෙන කෘෂි තාක්ෂණය සම්ප්‍රේෂණය