අස්වනු නෙලීම, ඇසිරීම, ප්‍රවාහනය සහ සැකසුම් තාක්‍ෂණය

ඇසිරීම, ප්‍රවාහනය සහ සැකසීම පසු අස්වනු තාක්‍ෂණය ලෙස හඳුන්වයි. වාණිජ කෘෂිකර්මයේදී පසු අස්වනු පරිහරණය ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පසු අස්වනු පරිහරණයේදී, කල් තබා ගත නොහැකි බෝග වලට සිදුවන හානිය ඉතා වැඩිය. එමනිසා පසු අස්වනු පරිහරණයේදී හානි අවම වන ලෙස කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

 

අස්වනු නෙළීම

කිසියම් බෝගයකින් එහි මේරූ අවස්ථාවේදී ඵලය වෙන් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අස්වනු නෙළීමයි. අස්වනු නෙළිමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයකි.


අස්වැන්නේ පැසුණු අවස්ථාව

අස්වනු නෙලීම සිදු කළ යුතු වන්නේ බෝගය හෝ නිෂ්පාදනය එහි පැසුණු අවස්ථාවේ පවතින විටයි.
උදා:

  • ගොයම් කැපිය යුතු වන්නේ එහි පැලය සහ බීජ යන දෙකම පැසුණු විටයි.
  • අඹ කැඩිය යුතු වන්නේ එහි ඵලය පැසුණු විටයි.


අස්වනු නෙලිය යුතු අවස්ථාව

වියලි කාලයක් හෝ හොඳින් හිරු එලිය සහිත දිනයක් අස්වනු නෙලීම සඳහා සුදුසුය. වැසි සහිත දිනයකදී අස්වනු නෙලන්නේ නම් දිලීර ආසාදන ඇති වීමේ වැඩි විභවතාවයක් පවතී. මෙය ධාන්‍ය, මාශ බෝග සහ පළතුරු වලට ඉතා වැදගත් වේ. වෙනත් වචනයෙන් කිවහොත් අස්වනු නෙළන අවස්ථාවේදී නිෂ්පාදනයේ තෙතමනය අඩු විය යුතුය.


අස්වනු නෙළන ක්‍රමය

ප්‍රධාන වශයෙන් දෙආකාරයකින් සිදු කරයි. ඒවා නම් අතින් සහ යාන්ත්‍රිකවයි. වාර්ෂික බෝග වැඩි වශයෙන් නෙලාගනු ලබන්නේ අතිනි.

උදා: එළවළු, බඩඉරිඟු, මාශ බෝග

කොහොම නමුත් මේ දිනවලදී වී අස්වනු නෙලීම සිදු කරනු ලබන්නේ සංයුක්ත අස්වනු නෙලනය භාවිතයෙනි.

 

ඇසුරුම්කරණය

කෘෂි බෝගයන්හි පසු අසුවනු හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා ඇසුරුම්කරණය ඉතා වැදගත් සාධකයකි. මෙය එළවළු, පලතුරු වැනි කල් තබා ගත නොහැකි බෝග සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි. ඇසුරුම්කරණය සඳහා සැලකිය යුතු මිලක්ද වැයවන බැවින්, එමගින්

බෝගයන් හි අවසාන මිලට ද බලපෑමක් ඇති වේ. එම නිසා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය දේශීයව ලබාගත හැකි විය යුතු අතර ඒවායේ මිල අඩු බවද වැදගත් වේ.

ප්‍රවාහනය

බහුල වශයෙන්ම පසු අස්වනු හානිය සිදු වන්නේ ප්‍රවාහණයේදීය. එම නිසා ප්‍රවාහණයේදී සිදු වන හානි අවම කර ගැනීම සඳහා පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුතුය. අස්වනු නෙලීමෙන් පසුව, ප්‍රවාහනය කිරීමට පෙර බොහෝ වෙලාවක් ගබඩා කර තබා ගැනීමෙන් වැලකිය යුතුය. බෝග ප්‍රවාහනය සඳහා ගතවන කාලය හැකි තරම් අවම කර ගත යුතුය. කල් තබා ගත නොහැකි බෝගයන් ලොරි තුල ඇසිරීමේදී බෝගයන් හානි වන සේ මළු එක මත එක අධික ලෙස පැටවීමෙන් වැලකිය යුතුය. බෝග ඇසිරීමේදී හා බෑමේදී ගෝනි මළු අපරික්‍ෂාකාරී ලෙස හැසිරවීමෙන් වැලකිය යුතුය.

බෝග සැකසීම

මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතයෙන්

යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතයෙන් තොරව මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතයෙන් පමණක් බෝග සැකසීම සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් වන අතර සමහර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තවමත් භාවිතා වේ.

යාන්ත්‍රික


සැකසීම සඳහා ඉහල තාක්‍ෂණයක් හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරයි. ප්‍රාග්ධනය සඳහාද අදාල වෙයි.ජල සම්පාදනයෙන් සිදු කරන ගොවිපලක විවිධ පද්ධතීන්

ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- ආචාර්ය ටි.සිවනන්තවෙර්ල්