වාර්තා තබා ගැනීම හා ආර්ථික ඇගයීම

ආර්ථික ඇගයීම යනු කුමක්ද?

වෙළඳාමේදී හෝ ව්‍යාපාරයේදී ද්‍රව්‍ය සහ මූල්‍ය පරිහරණය ඉතාම වැදගත් වන සිද්ධාන්තයක් වන අතර එය ව්‍යාපාරයක ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කිරීමට හා කලින් කලට ව්‍යාපාරයේ සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් හා ඒවා කුමන කාලයේදී සිදු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව දළ අවබෝධයක් ලබා දේ. ඒ අනුව ආර්ථික ඇගයීම යන්න විග්‍රහ කළ හැකිය. යෝජිත ආයෝජනයක සාර්ථක අසාර්ථක භාවය පිළිබඳව එම ආයෝජනයට පෙර සිද්ධාන්තමය වශයෙන් කරුණු එක් රැස් කිරීමක් සිදුකර එමගින් අපේක්‍ෂිත ඉලක්කය කරා යාමට අවශ්‍ය පහසුම හා ඵලදායීම ක්‍රම වේදය තෝරා ගැනීම සිදු කරයි. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුවද කාලයෙන් කාලයට ආර්ථික ඇගයීම් සිදු කළ හැක. සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂිකව වාර්තා පරීක්‍ෂා කර ඇගයීම් සිදු කරයි.

ආර්ථික ඇගයීමේදී යොදා ගන්නා වාර්තා වල ප්‍රයෝජන

 1. අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී ව්‍යාපාරය ගමන් කරන මාර්ගය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම

 2. ව්‍යාපාරය ලාභ ලබයිද පාඩු ලබන්නක්ද යන්න දැන ගැනීම

 3. අනාගතයේ අවශ්‍ය කරන වැදගත් තීරණ ගැනීම

 4. අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී ආදායම් බදු හෝ වෙනත් බදු මුදල් ගෙවීම

 5. බැංකු ණය ලබා ගැනීමේදී අවශ්‍ය දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම

 6. තීරණ ගැනීම පහසු කරවයි

 

ආර්ථික ඇගයීම සඳහා යොදාගන්නා වාර්තා කිහිපයක්

 1. වත්තම් හා වගකීම් ගිණුම

 2. ණය ගිණුම

 3. නිෂ්පාදන වාර්තා

 4. ප්‍රාග්ධන ගිණුම

 5. ව්‍යාපාර වාර්තා හා ගිණුම්

 6. ගොවිපල භාණ්ඩ විස්තරාත්මක වට්ටෝරුව

 

ලාභය තක්සේරු කිරීම

ලාභය යනු ව්‍යාපාරයේ සියළුම වියදම් ලැබෙන්නාවූ සියළුම ආදායම් වලින් අඩු කළ විට ලැබෙන මූල්‍යමය අගය වේ. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී ලාභය තක්සේරු කිරීමක් සිදු කරයි. එමගින් ව්‍යාපාරය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ දළ අවබෝධයක් ලබාදීමට උපකාරී වේ. ඒ අනුව වෙළඳපොලේ දැනට පවතින මිල ගණන් පදනම් කර ගනිමින් හා වෙළඳපොල ව්‍යුහය නොවෙනස්ව පවතී යැයි උපකල්පනය කර අනාගතයේදී තම ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ලාභය පිළිබඳව තක්සේරු කිරීමක් සිදු කරයි. එමගින් ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන යෙදවුම් මොනවාද, ඒවා කුමන කාලය තුළදී ලබාගත යුතුද, නිෂ්පාදනයන් කෙසේ වෙළඳපොලට යැවිය යුතුද, කවර කලකදී ඒවා වෙළඳපොලට නිකුත් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව තීරණ ගත හැකිය.

 

අවශ්‍ය කරන විස්තර


 • අක්කරයකට ලැබෙන ඵලදාව

  සාමාන්‍යයෙන් ඵලදාව දේශගුණික තත්ත්ව මත විශාල වශයෙන් රඳා පවතින නිසා වර්ෂයෙන් වර්ෂයට එය වෙනස් විය හැකිය. එම හේතුවෙන් ගොවියාට තම ඵලදාව දේශීය සාමාන්‍ය ඵලදාව හා සන්සන්දනය කිරීමත් කළ හැක. එනම් තම වගා බිමෙන් ලැබුණ ඵලදාව දේශීය සාමාන්‍ය ඵලදාවට සමානද, එයට වඩා කුඩාද හෝ විශාලද යන්න තීරණය කළ හැකිය.
 • අක්කරයක ලැබෙන දළ ආදායම (වගා බෝග වලින්)
  මෙය බෝග වලින් ලැබෙන ඵලදාව හා මිල අතර සම්බන්ධතාවයකි. මෙමගින් වඩාත් ලාභදායී බෝග වර්ග මොනවාද යන්න තීරණය කළ හැකි අතර ඒවා වගා කිරීමෙන් ගොවියාට තමා බලාපොරොත්තු වන ආදායම් ලබාගත හැකිය.
 • යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා බලශක්ති වියදම
  අවශ්‍ය පමණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගැනීමෙන් ඵලදායී අස්වැන්නක් ලබාගත හැක.
 • අක්කරයකට යන පොහොර කෘෂි රසායන සහ අනිකුත් වියදම
 • ඒකක නිෂ්පාදන වියදම
  මෙය මගින් වඩාත් ලාභදායී බෝගයන් සහ නිෂ්පාදන මොනවාදැයි හඳුනාගත හැකිය.
ප්‍රකාශන නිර්මාණය:- මහාචාර්ය ඩි.කේ.එන්.ජී. පුෂ්පකුමාර