නව ගොවියා වෙබ් අඩවිය ලොව පුරා විවිධ කෘෂි ‍ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරන්නන්ගේ නවීන කෘෂිකාර්මික දැනුම, තාක්ෂණය හා අද්දැකීම් ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා දෙමළ බසෙන් හුවමාරැ කරගනිමින් සංවර්ධනය වන e ‍වේදිකාවකි.

මෙහිදී සී.අයි.සී කෘෂි ව්‍යාපාරයේ සමාජ සමූහික වගකීම් ඉටුකරන හස්තය වන සී අයි සී මනුස්සකම, කෘෂි වියතුන් හා තොරතුරැ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් හා ජන පෝෂණය උදෙසා කෙරෙන ලාබදායි කෘෂිකාර්මික ජීවන වෘත්තියක් සහිත නව ගොවි පරපුරක් සංවර්ධනය කිරීමයි.

සී.අයි.සී මනුස්සකම ව්‍යාපෘති හරහා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කොට ඊ සමාජ පිහිටුවීම මගින් න‍ව ගොවියා e වේදිකාව ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාව වෙත සමීප කරවීම සිදු කෙ‍‍රේ.

සී.අයි.සී මනුස්සකම ව්‍යාපෘති හරහා කෘෂි වියතුන්, ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාව හා වෙළදපොළ නියෝජිතයන් අතර ගොඩනැගෙන සමාජ සමීප සම්බන්ධතා මගින් e ‍වේදිකාව වඩා ක්‍රියාශීලී කරවනු ලැබේ.

තවද ඉදිරියේදී මෙ‍ම නව ගොවියා e ‍වේදිකාව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේදී ධනාත්මක ලෙස බලපෑම් කරන වෙබ් අඩවිය වනු නිසැකය.

අනාගත නව ගොවියා සේවාවන්

  • ඉංග්‍රීසි/සිංහල/දෙමළ භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම මූලික කෘෂි දැනුම දේශීය හා ජාත්‍යන්නකර ප්‍රජාව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

  • කුමන තරාතිරමක වෘත්තියක් සිදුකරද වේගවත් ලෙස කෘෂි දැනුම හා අද්දැකීම් හුවමාරැ කරගත හැකිවීම.

  • කෘෂිගැටළු වලට අදාළ නිරන්තර විවේචන, කතිකා හා එකඟවීම් සඳහා වේදිකාවක් සපයා තිබිම.

  • කෘෂි විද්වත් එකතුව හා සමීප වීම තුල සමබර ජාතික කෘෂිකර්ම ප්‍රතිපත්තියක් සෑදීමේ අමුද්‍රව්‍ය නව ගොවියා තුලින් සපයා ගැනීමට හැකිවීම.

  • කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි තීරණ ගැනීමට ඉවහල් වන යාවත්කාලීන නිරන්තර කෘෂී දත්ත හා තොරතුරැ ඉදිරිපත් කිරීම හා අදාළ පාර්ශව වෙත වේගවත් ලෙස සම්ප්‍රේෂණය.

  • භාවිතාවන කෘෂිකර්ම පාරිභාෂික ව‍චන සරළ ලෙස කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි

  • කෘෂි දත්ත හා තොරතුරැ ඉදිරිපත් කරන වෙබ් අඩවි සඳහා මාර්ග උපකාරය

  • අනාගත පිළිගත හැකි සහතිකයක් නිකුත් කරන කෘෂි අධ්‍යාපන පාඨමාලාවක් ලෙස

  • කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයන්හි සිදුකරන නව පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කිරීම.

  • මනුස්සකම ව්‍යාපෘති හරහා කෙරෙන වැඩසටහන් හා ඊ ප්‍රජා පිහිටුවීම හරහා ග්‍රාමීය ගොවි ප්‍රජාව තුලට නව ගැලපෙන කෘෂි තාක්ෂණය සම්ප්‍රේෂණය